لينك مصاحبه هاي آنلاين

داوطلبانی که در سامانه اقدام به ثبت نام مصاحبه آنلاین نموده اند با توجه به توضیحات مندرج در پیامک میتوانند به لینکهای ذیل مراجعه نمایند.

مصاحبه آنلاين شماره 1

مصاحبه آنلاين شماره 2

مصاحبه آنلاين شماره 3

مصاحبه آنلاين شماره 4

مصاحبه آنلاين شماره 5

مصاحبه آنلاين شماره 6

مصاحبه آنلاين شماره 7

مصاحبه آنلاين شماره 8

مصاحبه آنلاين شماره 9

مصاحبه آنلاين شماره 10